Algemeen Ondernemingsgegevens

EDU-TECH BV

Maria-Theresiastraat 45
3000 Leuven

[email protected]
+32(0)16 79 53 39

BE0695432689
RPR Afdeling Leuven

Artikel 1: Algemene bepalingen

EDU-TECH, een Besloten venootschap, gevestigd te Maria-Theresiastraat 45 3000 LEUVEN , BTW BE0695432689 , RPR afdeling Leuven, (hierna ‘EDU-TECH) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten en diensten aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel, e-mail, telefonisch of een ander communicatiemedium  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door EDU-TECH aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds Exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld. Indien vervoers-, leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen of diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EDU-TECH niet. EDU-TECH is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. EDU-TECH is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. specificaties, beperkingen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door EDU-TECH. EDU-TECH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betalingen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart, bankkaart of andere digitale betaalmiddelen
  • via bankoverschrijving

EDU-TECH is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld kunnen geleverd worden met een leveringsdienst die EDU-TECH zelf kiest.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het officiële adres van de Klant geleverd, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. EDU-TECH is niet aansprakelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door externe partners die instaan voor de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan EDU-TECH.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Edu-Tech heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van afgelasting van een nascholing, verwittigt Edu-Tech de cursisten tijdig. Indien een nascholing moet worden verplaatst, kunnen de reeds ingeschreven cursisten zich uitschrijven.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van EDU-TECH.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van EDU-TECH te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Annuleren voor een opleiding in groep of opleiding op jouw school dient steeds schriftelijk (per mail) te gebeuren aan [email protected].
Hiervoor gelden volgende regels:

  • De annulering is pas van kracht nadat de Klant een bevestiging van de annulering ontving vanuit [email protected].
  • Annuleren meer dan één maand vóór de start van de nascholing kan volledig kosteloos.
  • Bij annuleren op minder dan één maand vóór de start van de nascholing blijft 100% van het bedrag verschuldigd.
 
Annuleren voor een online opleiding is niet mogelijk. Indien je niet live aanwezig kan zijn, heb je nog steeds toegang tot de opname en/of het digitaal materiaal.
 
Annuleren voor een certificering dient steeds schriftelijk (per mail) te gebeuren aan [email protected].
Hiervoor gelden volgende regels:
  • De annulering is pas van kracht nadat de Klant een bevestiging van de annulering ontving vanuit [email protected].
  • Annuleren meer dan één maand vóór de start van de certificering kan volledig kosteloos, met uitzondering van de prijs van het examen (voucher) zelf.
  • Bij annuleren op minder dan één maand vóór de start van de certificering blijft 100% van het bedrag verschuldigd.

Artikel 8: Garantie

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij EDU-TECH. Bedrijfsklanten kunnen geen beroep doen op comumentengarantie. Zij kunnen zich enkel beroepen op de fabrieksgarantie.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de EDU-TECH klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan EDU-TECH.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant EDU-TECH zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van EDU-TECH is bereikbaar via e-mail [email protected], telefonisch op +32(0)16 79 53 39 of per post op het volgende adres:

Maria-Theresiastraat 45 te 3000 LEUVEN. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EDU-TECH beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt EDU-TECH zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, EDU-TECH, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn:. de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan EDU-TECH, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten aan EDU-TECH.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door EDU-TECH om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van EDU-TECH Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).